Copyright © 2014. Vittam Pravina Gurushala, Bangalore, Karnataka, INDIA. All Rights Reserved 1. Dr. V. Rajesh Kumar, M.Com, Ph.D. Founder 2. Mrs. Meera Rajesh, M.B.A.  Member  3. Dr. R.K. Sreekantha, M.Com, Ph.D  Member  4. CA. Ayub Khan, B.Com, LLB, ACA  Member  5. Sri. Harish S, M.Com, (Ph.D)  Member  6. Sri. Lokesh (CA) Member